Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Kỹ Thuật Âm Thanh 1 ( POWER MIXER 684-EQ )

BAÛNG HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
POWER MIXER 684-EQ
I.Hai maxter ñoû laø volume toång cuûa maùy.
II.NGOÕ AUX:
Ngoõ 1vaø 2 goàm hai keânh:left vaø right.Khi anh söû duïng caém nhaëc vaøo soá 1 thì coâng taéc traéng nhaõ ra.Khi anh caém vaøo soá 2 thì coâng taéc traéng nhaõ ra.(ví duï anh cho tín hieäu töø hai daàu ñóa vaøo neáu saøi ñaàu 1 thì nhaán soá1nha vaø ngöôïc laïi).ûCoøn LEVEL maøu ñoû laø volume cuûa nhaïc,LO laø bass.HI laø trebl.MID laø tieáng trung.hai caàu noái maøu ñen khoâng ñöôïc ruùt ra.neáu ruùt maùy seõ khoâng haùt.
III.NHAÁN ECHO.
Nuùt ñoû laø volume toång cuûa ECHO cuûa maùy LO laø bass.HI laø trelb.time laø thôøi gian laëp laïi nhanh hay chaäm.RPT laø tieáng vang ñoä ngaân daøi hay ngaén.EFE.OMON laø nut noái lieàn vôùi heä thoáng ECHO rôøi beân ngoaøi,OUT cuõng vaäy.Nuùt ñoû ñôn cuoái keát noái tôùi MAIN beân ngoaøi neáu saøi thì mình keát noái khoâng thì thoâi.
IVKEÁT NOÁI CAÙC LINE:
Em chæ moät line caùc line coøn laïi töông töï.Nuùt ñoû GAIN  môû vöøa phaûi.HI laø treble cuûa mic midi vaø lo tieáng trung ca sæ.EFF laø ECHO (nút vaøng) cuûa mic mình muoán nhieàu hay ít thì ñieàu chænh nut naøy.nuùt PAN laø cân baèng traùi phaûi giữa hai loa,nuùt đỏ cuối cùng là volume tổng của line đó,nút xám là ấn vô là giảm 20db (deciben),nhả ra là tăng 20db.nếu không thì thôi.

llsoundandlightll@gmail.com 0906715077 - 0956180088

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét