Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Các lưu ý quan trọng khi vận hành và sử dụng hệ thống âm thanh

Các lưu ý quan trọng khi vận hành và sử dụng hệ thống âm thanh


PHAÀN 1: LÖU YÙ QUAN TROÏNG – TRAÙNH HÖ HOÛNG THIEÁT BÒ

:           Tröôùc khi caém Jack cuûa caùc thieát bò phaûi Haï Volume cuûa Power Amply (Taêng aâm coâng suaát), Mixer (boä troän tín hieäu aâm thanh) veà Min (nhoû nhaát), hoaëc toát nhaát laø taét Power Amply, Mixer tröôùc khi caém Jack. Löu yù: nhieàu nhaïc coâng Organ, Guita, Troáng Ñieän töû thöôøng töï yù ruùt / caém Jack vaø heä thoáng maø khoâng baùo cho ngöôøi ñieàu khieån aâm thanh bieát tröôùc, ñieàu ñoù deã laøm hö hoûng thieát bò: Loa, amply,…

       :  Ñaëc bieät tuyeät ñoái khoâng thaùo Jack caém loa ra khoûi Power Amply/ Power Mixer khi Power Amply / Power Mixer coøn ñang baät nguoàn ñieän.

     : Theo ñieàu kieän baûo haønh, Khoâng baûo haønh trong caùc tröôøng hôïp: Voû maùy bò thay theá, soá maùy hay phieáu baûo haønh bò caïo söûa, maùy bò thaùo môû khoâng coøn nguyeân veïn hoaëc tem baûo haønh bò raùch, thieát bò maùy: bò rôi hay bò va ñaäp, seùt ñaùnh, thieân tai, luõ luït, söû duïng sai ñieän aùp, söû duïng quaù taûi coâng suaát hoaëc keát noái heä thoáng khoâng ñuùng theo kyõ thuaät, heä thoáng hoaït ñoäng khoâng coù ngöôøi troâng coi, coân truøng caén hoaëc laøm hö hoûng, ñeå nôi aåm öôùt hay bò ñoå nöôùc, ñeå buïi baån vaø caùc vaät laï rôi vaøo, nôi coù nhieät ñoä cao, oå caém ñieän loûng khoâng chaët laøm cho nguoàn ñieän cung caáp cho thieát bò chaäp chôøn vaø caùc hö hoûng khaùc do loãi cuûa ngöôøi söû duïng,...

       :  Khoâng di chuyeån maùy chieáu, ñeøn saân khaáu, maøn hình Tivi trong khi maùy ñang hoaït ñoäng hoaëc boùng vöøa taét. Nhö theá raát deã laøm hoûng boùng (boùng maùy chieáu raát ñaét tieàn)
      
       : Ñeå maùy chieáu, ñeøn nguoäi sau khi duøng xong töø 20-30 phuùt, sau ñoù môùi di chuyeån maùy. Traùnh va ñaäp hoaëc soác maïnh khi di chuyeån.

       : Traùnh baät taét maùy chieáu, ñeøn lieân tuïc trong cuøng moät khoaûng thôøi gian ngaén. Nhö theá seõ laøm tuoåi thoï boùng ñeøn giaûm.

       : Söû duïng oå caém, phích caém toát, loã caém chaët - traùnh loûng ñeå nguoàn ñieän bò chaäp chôøn. Neáu coù ñieàu kieän thì duøng oån aùp cho heä thoáng aâm thanh.

       : Laáy Pin ra khoûi boä phaùt micro moãi khi duøng xong (traùnh pin bò chaûy). Söû duïng pin saïc loaït toát (töø 2000-3000 mA) neáu coù ñieàu kieän.        theo bahung.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét